S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

 


 

OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI iLUX's s.r.o. pre e-shop: www.premojhopsa.skTieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je iLUX’s s.r.o., so sídlom Donnerova 35, 841 04 Bratislava, IČO: 47049341, DIČ: 2023729642, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka číslo : 87784/B (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim (ďalej len "kupujúci"), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru cez internetovú stránku elektronického obchodu predávajúceho.

Číslo účtu: IBAN: SK1609000000005040002636, Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava.

Zmluvné vzťahy založené medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru na diaľku sa riadia týmito obchodnými podmienkami a ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

 

1. Základné ustanovenia

Spotrebiteľská zmluva – zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.

Predávajúci (dodávateľ)  -  je firma iLUX’s s.r.o. , IČO: 47 049 341, DIČ: 2023729642, so sídlom Donnerova 717/35, 841 04 Bratislava, právnická osoba zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka číslo: 87784/B. Predávajúci nie je platcom DPH. Predávajúci priamo predáva kupujúcemu tovar alebo poskytuje služby.

Kupujúci - je osoba, ktorá je spotrebiteľ, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Tovar – fyzický predmet kúpy ponúkaný na predaj prostredníctvom elektronického obchodu www.premojhopsa.sk

Služba – úkony spojené s predajom a dopravou tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu kupujúcemu.

Písomné prílohy - dodací list,  faktúra.

Celková kúpna cena - celková cena za objednaný tovar vrátane služieb a vedľajších služieb.

Kontaktné údaje: Mobilný telefón: +421 903 953 115, Email: obcho@premojhopsa.sk

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

2. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Zoznam produktov na stránkach www.premojhopsa.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých zobrazených položiek. Dostupnosť tovaru bude vždy po overení potvrdená. Pre stanovenie kúpnej ceny je určujúca cena tovaru zobrazovaná webovým rozhraním v dobe overenia objednávky.

Objednanie tovaru: Kupujúci vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a odošle objednávku. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú alebo fakturačnú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode www.premojhopsa.sk („Ako nakupovať“). Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky túto objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.

Aby objednávka bola akceptovaná, musí obsahovať nasledovné náležitosti:

- Identifikácia predávajúceho

- Identifikácia kupujúceho (Fakturačná adresa) – meno, priezvisko, ulicu, popisné číslo, mesto, PSČ, štát, e-mailovú adresu a telefónne číslo (v prípade, že kupujúci tieto údaje vyplnil pri registrácii do elektronického obchodu www.premojhopsa.sk, údaje sú v prihlásenom stave automaticky predvyplnené.)

- Doručovacia adresa – meno, priezvisko, ulica, popisné číslo, mesto, PSČ, štát, telefónne číslo a e-mail (v prípade, že dodacia adresa sa líši od fakturačnej).

- Kód a požadovaný počet kusov jednotlivých produktov, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (vyplní systém e-shopu na základe výberu tovaru kupujúceho)

- Vybraný spôsob platby,

- Vybraný spôsob dodania tovaru.

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho vykoná predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje kupujúcemu druh, cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, ak výrobca prestane dodávať daný produkt / dodávateľ prestane dodávať alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Kupujúci je následne informovaný o nedostupnosti objednaného produktu.

Umiestnením ponuky predaja tovaru na internetových stránkach vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar za uvedených podmienok. Kúpna zmluva vzniká okamihom overenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcim. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami a bez výhrady s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho či kupujúceho, možno zmluvu uzatvoriť aj v inom pre obe strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva (objednávka kupujúceho) je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, v závislosti na tarifikácii telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa, a kupujúci si tieto náklady uhrádza sám.

Všetky ceny uvedené na webových stránkach www.premojhopsa.sk sú s DPH. Ceny produktov si môže kupujúci overiť pri jednotlivých položkách tovaru. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková kúpna cena za tovar  a služby za uvedených podmienok vrátane súvisiacich poplatkov, a kupujúci bude vyzvaný  k ich schváleniu.

 

3. Stornovanie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môžu bez udania dôvodu stornovať svoju objednávku až do jej overenia predávajúcim.  Kupujúci má ďalej podľa §7 Zákona č. 102/2014 Z.z. právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru (viď. Odstúpenie od zmluvy). Predávajúci má taktiež právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu aj so súvisiacimi poplatkami.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

4. Zaslanie tovaru

Predávajúci po doručení objednávky zašle kupujúcemu potvrdenie o doručení objednávky e-mailom označeným ako „Prijatá objednávka". Objednávku je možné potvrdiť aj telefonicky. Pri telefonickom potvrdení objednávky si predávajúci a kupujúci potvrdia jej obsah, hlavne druh tovaru, počet kusov, písomné prílohy, ktoré tvoria prílohu tovaru, cenu za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Dodacia lehota

Ak je objednaný tovar v okamihu objednávky na sklade, bude expedovaný do 5 pracovných dní po prijatí objednávky. V prípade predĺženia doby expedovania tovaru, bude o tom zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky. Dodacia lehota závisí ďalej od zvoleného spôsobu prepravy. Spoločnosť GLS doručuje tovar v rámci SR nasledujúci pracovný deň od prevzatia tovaru od predávajúceho, do ČR do max. 3 pracovných dní. Doručenie Slovenskou poštou je do 3 pracovných dní v rámci SR a do 5 pracovných dní do ČR. Kupujúci je informovaný e-mailom o odovzdaní tovaru prepravnej spoločnosti a o predpokladanom dátume doručenia.

Spôsob dopravy

Dopravu objednávky na určenú adresu zaisťuje predávajúci na územie Slovenskej republiky a Českej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy a podľa veľkosti/váhy objednávky. Konkrétny spôsob dodania si zvolí kupujúci sám, podľa predávajúcim vymedzených spôsobov dopravy. Prehľad dopravcov a aktuálny cenník je uvedený na stránkach www.premojhopsa.sk v sekcii „Doprava, poštovné“.

Spôsob platby

Kupujúci má niekoľko možností, ako uhradiť kúpnu cenu za objednávku (tovar + dodanie tovaru), ktoré sú uvedené pri tvorbe objednávky. Ceny pri spôsoboch platby sú uvedené vrátane DPH. Objednávku je možné uhradiť platbou vopred na účet, vkladom na účet, platbou na dobierku, platbou kuriérovi, platbou pomocou PayPal (PayPal je len pre kupujúcich z ČR). Viac na stránkach www.premojhopsa.sk v sekcii „Možnosti platby“. Daňový doklad posielame elektronicky spolu s oznámením expedície tovaru dopravcovi a je k dispozícii v Zákaznickej sekcii po prihlásení sa kupujúcim. Pri platbe v hotovosti - kuriérovi alebo na dobierku Sl.pošte si potvrdenku o platbe uschovajte po dobu min. 30 dní.

Prevzatie tovaru

Pri preberaní tovaru od dopravcu kupujúci skontroluje obsah a stav zásielky, či nie je zásielka poškodená. V prípade mechanického poškodenia obalu výrobku alebo výrobku samotného je kupujúci povinný spísať za prítomnosti dopravcu záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť dopravcom potvrdiť. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Kupujúci má taktiež v tomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. Podpísaním dodacieho listu prepravcovi kupujúci  súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazil mechanicky nepoškodený.

Spotrebiteľ by mal vo vlastnom záujme tieto kroky podniknúť, vyhne sa tak neskorším problémom plynúcim zo zodpovednosti za vady, ktoré vznikli v dôsledku prepravy (mechanického poškodenia tovaru). Pokiaľ však kupujúci uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo na uplatnenie reklamácie.

 

5. Reklamácia tovaru

V prípade, že kupujúci objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou výrobku samotného, má právo na reklamáciu tovaru.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku stanovenú občianskym zákonníkom t.j. 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. Ak dôjde k výmene veci alebo jej súčasti, začína plynúť nová záruka v dĺžke 24 mesiacov.

Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, stačí namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky.

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zachádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom či mechanickým poškodením. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nie je ju ani možné ako takú reklamovať.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Zhodou s kúpnou zmluvou sa hlavne rozumie, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim bez vád, ďalej preukazuje akosť a úžitkové vlastnosti požadované zmluvou, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi predvádzanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre používanie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Postup reklamácie

Pokiaľ chce kupujúci reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode www.premojhopsa.sk, odporúčame oznámiť túto skutočnosť čo najskôr e-mailom alebo telefonicky. Následne  kupujúcemu budú zaslané inštrukcie ako postupovať, ako a kam tovar poslať, taktiež bude zaslaný „Reklamačný formulár“, ktorý je potrebné vypísať. Vyplnený formulár obsahuje: meno kupujúceho, adresu, telefón, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, názov reklamovaného tovaru, podrobný popis chyby produktu, prípadne ako chyba produktu vznikla, alebo ako sa chyba prejavuje a preferovaný spôsob vybavenia reklamácie, čislo účtu v prípade záujmu o vrátenie kúpnej ceny a dátum a podpis kupujúceho. Pokiaľ reklamujete tovar iným spôsobom, je vhodné tieto skutočnosti rovnako uviesť. Prevzatý tovar bude skontrolovaný/testovaný iba na uvedenú chybu. Zaslanie tohto formuláru a oznámením reklamácie sa výrazne zjednoduší identifikáciu zásielky a rýchlejšie vybavenie požiadavky. Zásielky, u ktorých nebude jasné, prečo k nám boli zaslané, budú vrátené odosielateľovi na jeho náklady. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela na adresu: iLUX’s s.r.o., Donnerova 717/35, 84104 Bratislava, ak sa s predávajúcim nedohodnú inak.

Tovar je vhodné zasielať v originálnom obale/balení alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov na uplatnenie reklamácie v nutnej výške k bezpečnému doručeniu (kupujúci musí doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a predávajúci bude kupujúcemu účtovať prepravné náklady tovaru spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.

Vybavenie reklamácie

O reklamácii sa spravidla rozhodne ihneď po prijatí reklamovaného tovaru, v zložitých prípadoch do 5 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci vyrozumie spotrebiteľa o výsledku reklamácie  e-mailom. Po uplynutí uvedenej lehoty, má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci spotrebiteľovi vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vyriadenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Obdobným spôsobom ako reklamácie sa vybavujú aj sťažnosti a podnety spotrebiteľov.

Alternatívne riešenie sporov pri reklamácii

Kupujúci má právo požiadať predávajúceho e-shop premojhopsa.sk o nápravu spôsobu vybavenia reklamácie alebo ak má pocit, že boli v procese reklamácie porušené jeho práva. Žiadosť spotrebiteľ zasiela e-mailom na obchod@premojhopsa.sk. Pokiaľ predávajúci odpovie zamietnutím alebo do 30 dní neodpovie vôbec, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z. Subjektami alternatívneho riešenia sporov sú podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú orgány a oprávnené právnické osoby, ktorých zoznam nájdete na stránke ministerstva hospodárstva Návrh možno podať spôsobom, ktorý je bližšie špecifikovaný v §12 zákona 391/2015 Z.z.

Sťažnosť môže spotrebiteľ podať taktiež on-line pomocou platformy alternatívneho riešenia sporov. Alternatívne riešenie sporov môže začať iba spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, povolania ani zamestnania. Alternatívne riešenie sporov nemožno začať v prípade, že hodnota sporu je menšia ako 20 €. Subjekt alternatívneho riešenia sporov  môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporov do maximálnej výšky 5 € s DPH. Alternatívne riešenie sporov sa týka iba zmlúv uzatvorených na diaľku.

 

6. Ochrana osobných údajov

Spôsob a podmienky spracúvania osobných údajov kupujúceho, ku ktorým dochádza na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v zmysle týchto obchodných podmienok, ako aj informácie o právach kupujúceho ako dotknutej osoby sú špecifikované v Pravidlách ochrany osobných údajov.

 

7. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 25. 05. 2018. iLUX's s.r.o.

Používanie materiálov zo stránky

 

© 2013 iLUX’s s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od iLUX’s s.r.o. zakázané.

N2Q1MGQ0OW